Vergoede zorg dyslexie

Rondom de vergoede zorg voor dyslexie zijn ingewikkelde regelingen. Dat heeft twee oorzaken: Aan de ene kant speelt dyslexie zich grotendeels af in het onderwijs, maar aan de andere kant wordt dyslexie gezien als stoornis met een neurobiologische achtergrond. In de jarenlange strijd voor aandacht voor dyslexie en de gevolgen die dit heeft op de ontwikkeling van een leerling en het toekomstperspectief hebben  de regering en de Commissie Zorgverzekeraars gekozen voor de aanpak van Prof. Blomert. Door onderzoek is gebleken dat dyslexie ook een neurobiologische achtergrond heeft. In de basis is dit dus een medische benadering. Hieruit is een regeling ontstaan waarbij de behandeling van dyslexie vergoed kan worden door de zorgverzekeraar.

Omdat de groep te groot is, is voor de vergoede zorg gekozen voor de groep meest ernstige dyslexie. Deze groep maakt ondanks veel en intensieve begeleiding, moeizame voortuitgang.

1.    De vergoede dyslexiezorg is zorg in verband met ernstige dyslexie aan kinderen van 7 jaar of ouder die basisonderwijs volgen bij de start van het traject onderzoek en behandeling.

2.    Deze zorg wordt niet vergoed op of na het bereiken van de dertienjarige leeftijd.

 

Enkele cijfers:

  • In 2011 is het budget met 20 miljoen overschreden. Voor 2012 werd het dubbele verwacht. Vanwege de vrijheid die verzekeraars hebben, nemen zij verschillende maatregelen. Zo vergoedt de ene verzekeraar nog maar 75% van het tarief, de andere verzekeraar beperkt het aantal contracten met behandelaars waardoor wachtlijsten ontstaan, een andere verzekeraar vermindert het aantal behandelingen met een derde! Vraag dus na bij uw zorgverzekeraar!!!
  • In de Richtlijn comorbiditeit van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD), die per oktober 2012 als bijlage is opgenomen bij het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling, staat dat een kind dat een bijkomende stoornis heeft in aanmerking kan komen voor vergoeding als de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor dyslexieonderzoek. Dit beoordeelt de dyslexieonderzoeker. Met bijkomende stoornis wordt bedoeld een erkende stoornis, vastgesteld door een door de beroepsgroep (NIP en NVO) erkende diagnosticus / deskundige.
    Als de comorbide stoornis wel belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling dan komt het kind in eerste instantie niet in aanmerking voor vergoeding en wordt geadviseerd eerst de comorbide stoornis te laten behandelen. Het is de dyslexiespecialist die beoordeelt of de bijkomende stoornis belemmerend is voor dyslexieonderzoek en-behandeling, niet de behandelend arts van de bijkomende stoornis.
  • Er zijn ongeveer 20.000 kinderen met lees- en spellingproblemen
    Daarvan komen er 12.000 per jaar voor diagnostiek van dyslexie in aanmerking. Van deze 12.000 kinderen hebben er 7200 ernstige, enkelvoudige dyslexie, en zouden dus binnen de vergoedingsregeling moeten vallen.
    Geschat wordt dat ongeveer de helft van deze 7200 kinderen geen beroep doet op de vergoedingsregeling. Bijvoorbeeld omdat een school niet de vereiste gegevens kan leveren voor het leerlingdossier, of omdat een behandeling veel vraagt van kinderen en hun ouders. Er zijn dus 3600 kinderen die binnen de vergoedingsregeling vallen.

 

Januari 2015!
Per 1 januari verandert er veel in de jeugdzorg en de dyslexiezorg. Deze gaat dan onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 de plicht om dyslexiezorg in te kopen. De nieuwe Jeugdwet betekent dus zowel voor ouders,  scholen en voor de dyslexiezorginstelling een hele verandering. De voorbereiding hierop is in volle gang. 
In de nieuwe Jeugdwet is een onderscheid gemaakt tussen lopende en nieuwe dyslexiezorgtrajecten. Gemeenten moeten allereerst zorgen voor continuïteit van dyslexiezorg. Hierbij is in het overgangsrecht vastgelegd dat bestaande cliënten hun recht op deze zorg blijven houden, onder de bestaande voorwaarden. Het enige verschil is dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is en niet meer de zorgverzekeraar. 
De gemeenten zijn na 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het inkopen en organiseren van een passend en dekkend dyslexiezorgaanbod voor nieuwe cliënten. De regeling kan dus per gemeente wisselen!

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring